1
by Quarteroni, Alfio, Gervasio, Paola, Saleri, Fausto
Published 2010
Springer Milan

2
by Quarteroni, Alfio
Published 2012
Springer Milan

3
by Quarteroni, Alfio, Saleri, Fausto
Published 2006
Springer Milan

4
by Quarteroni, Alfio
Published 2006
Springer Milan

5
by Quarteroni, Alfio, Sacco, Riccardo, Saleri, Fausto
Published 2007
Springer Milan

6
by Quarteroni, Alfio
Published 2006
Springer Milan

7
by Quarteroni, Alfio
Published 2007
Springer Milan

8
by Quarteroni, Alfio
Published 2008
Springer Milan

9
by Quarteroni, Alfio
Published 2008
Springer Milan

10
by Quarteroni, Alfio
Published 2008
Springer Milan

11
by Quarteroni, Alfio
Published 2009
Springer Milan

12
by Quarteroni, Alfio, Saleri, Fausto, Gervasio, Paola
Published 2010
Springer Berlin Heidelberg

13
by Quarteroni, Alfio
Published 2014
Springer Milan

14
by Quarteroni, Alfio, Sacco, Riccardo, Saleri, Fausto, Gervasio, Paola
Published 2014
Springer Milan

15
by Quarteroni, Alfio, Saleri, Fausto, Gervasio, Paola
Published 2017
Springer Milan

16
by Quarteroni, Alfio
Published 2017
Springer International Publishing

17
by Quarteroni, Alfio, Sacco, Riccardo, Saleri, Fausto
Published 2007
Springer New York

18
by Quarteroni, Alfio, Manzoni, Andrea, Negri, Federico
Published 2016
Springer International Publishing

19
by Quarteroni, Alfio
Published 2015
Springer International Publishing

20
by Quarteroni, Alfio
Published 2012
Springer Milan