1
by Borisov, S. N., Voronkov, M. G., Lukevits, E. Ya
Published 1971
Springer US

2
by Borisov, S. N., Voronkov, M. G., Lukevits, E. Ya
Published 1970
Springer US