1
by Alexandrov, V.V., Reshetnyak, Yu.G.
Published 1989
Springer Netherlands