1
by Baxter, Richard
Published 1755
Clodh bhuailt' agus r'an reic le Join Orr, Leabhair-reiceadoir. Ann Glas-gho

2
by Alleine, Joseph
Published 1782
Clodh-bhuailt' agus r'an reic le Eoin Gillies Leabhairreceadoir, ann Peairt, agus Shemuis Gillies Leebhair-receadoir ann Glasacha'

6
Published 1796
Clodh-bhualt' agus r'an reig le Anna Orr, leabh air-reiceadoir. Ann Glasgho

7
by Crawford, Dugald
Published 1795
Air na cuir chum dealbh leubhaidh le Seumas Gillies. Leabhraichean ann Glas-gho

9
by Alleine, Joseph
Published 1781
clo-bhuailte le Macfarquhar agus Elliot

10
by Watts, Isaac
Published 1774
Clo-bhuailt ann Duneidin: le Gabhin Alston

12
Published 1780
Clodh-bhuailt' agus r'an reic le Anna Orr, Leabhair-reiceadoir. Ann Glas-gho

13
Published 1800
Clòdh-bhuailte an Dun-Eidin le Alastoir Smellie

14
Published 1796
C[l]odh-bhuailt air son, agus r'an reic le G. Peattie ann an Leide, agus I. Galbriath ann an Dun-Eidean

15
by Stuart, James
Published 1796
Clodh-Bhuailte an Dun-Eidin, le Eoin Paterson

17
Published 1796
clodh-bhuailt Air Son, Agus R'anreic le G. Peattie Ann an Leide, agus I. Galbraith Ann an Dun-Eidean

18
Published 1746
Ar na ngcuir a ngclo an Glaschow, le Sh[e]umus Duncan agus re'n creic aig a bhuthsan a mbliadh na ar dTighearna