1
Published 1727
printed by Thomas Lumisden and John Robertson, and sold at their printing-house, the Fish-Market

3
by Watts, Isaac
Published 1774
Clo-bhuailt ann Duneidin: le Gabhin Alston

4
by Baxter, Richard
Published 1755
Clodh bhuailt' agus r'an reic le Join Orr, Leabhair-reiceadoir. Ann Glas-gho

7
by Alleine, Joseph
Published 1782
Clodh-bhuailt' agus r'an reic le Eoin Gillies Leabhairreceadoir, ann Peairt, agus Shemuis Gillies Leebhair-receadoir ann Glasacha'

9
by Alleine, Joseph
Published 1781
clo-bhuailte le Macfarquhar agus Elliot

10
by Crawford, Dugald
Published 1795
Air na cuir chum dealbh leubhaidh le Seumas Gillies. Leabhraichean ann Glas-gho

12
Published 1765
Clodh-Bhuailt' agus l'an reic le Join Orr. Leabhair-Reiccadoir. Ann Glas-Gho

15
Published 1725
printed by Thomas Lumisden and John Robertson, and sold at their printing-house in the Fish-Market

16
by Stuart, James
Published 1796
Clodh-Bhuailte an Dun-Eidin, le Eoin Paterson

17
by Turberville, Henry
Published 1781
Clo-Bhuhailt' airson, agus air a chreiceadh le sheum. P. Coghlan, Sraid-Dhuic, Cearnach-Ghrosmhenoir, Lunnuine

18
by Baxter, Richard
Published 1750
Clo-Bhuailt' ann Glassacha le Roib. agus Aind. Foulis Cloifheara AN Oill-Tigh

19
Published 1753
Clodh-Bhuailt' agus r'an reic le Join Orr, Leabhair-Reiceadoir. Ann Glas-Gho

20
Published 1800
[clo bhuailt le Eoin Macneal [John Neilson], arson Ghabriel Tighearna [Gabriel Lord] ann'n Grianaig [Greenock]