1
by Razumov, Alexander V., Savelʹev, M. V.
Published 1997
Cambridge University Press

2
by Esposito, Giampiero
Published 1998
Cambridge University Press

3
by Coles, Peter, Ellis, George F. R.
Published 1997
Cambridge University Press

4
by Smit, Jan
Published 2002
Cambridge University Press

5
by Dorfman, J. Robert
Published 1999
Cambridge University Press

6
by Vanderzande, Carlo
Published 1998
Cambridge University Press

7
by Sciama, D. W.
Published 1993
Cambridge University Press

8
by Keefe, Simon P.
Published 2012
Cambridge University Press

9
Published 2018
Cambridge University Press

10
by Öttinger, Hans Christian
Published 2017
Cambridge University Press

11
Published 2018
Cambridge University Press

12
by Allam, Nermin
Published 2018
Cambridge University Press

13
by Ng, Wendy
Published 2018
Cambridge University Press

14
by Duffield, Nigel
Published 2018
Cambridge University Press

15
by Sawyer, Laura Phillips
Published 2018
Cambridge University Press

16
Published 2018
Cambridge University Press

17
Published 2018
Cambridge University Press

18
by Margalit, Yehezkel
Published 2017
Cambridge University Press

19
Published 2017
Cambridge University Press

20
by Asselin, Pierre
Published 2018
Cambridge University Press