1
Published 1941
Izd. red. detskogo veshchanija Krymradiokomiteta i Obl. stancii junykh tekhnikov i naturalistov