1
by Vaginov, K.
Published 1931
Izd-vo pisatelej v Leningrade

2
by Vaginov, K.
Published 1928
Priboj

3
by Vaginov, K.
Published 1928
Izd-vo pisatelej v Leningrade

4
by Vaginov, K.
Published 1921
Izd. Kol'tsa Poetov

5
by Vaginov, K.
Published 1931
Izd-vo pisatelej v Leningrade

6
by Vaginov, K.
Published 1926
Gos. tip. im. Ivana Fedorova