1
by Sokolov, Konstantin Nikolaevich
Published 1924
Rabotnik prosveshchenija

2
by Sokolov, Konstantin Nikolaevich
Published 1929
Gos. izd-vo

3
by Sokolov, Konstantin Nikolaevich
Published 1930
Gos. izd-vo

4
by Sokolov, Konstantin Nikolaevich
Published 1928
Gos. Izd-vo