1
by Kurdjumov, Vsevolod
Published 1912
Tipo-litografija "Ėnergija

2
by Kurdjumov, Vsevolod
Published 1915
Vechera triremy

3
by Kurdjumov, Vsevolod
Published 1914
Trirema

4
by Kurdjumov, Vsevolod
Published 1915
Vechera triremy

5
by Kurdjumov, Vsevolod
Published 1913
Tip. "Ėnergija

6
by Kurdjumov, Vsevolod
Published 1915
Vechera triremy