1
by Ivnev, Rjurik
Published 1925
Izdanie avtorov

2
by Ivnev, Rjurik
Published 1916
Centrifuga

3
by Ivnev, Rjurik
Published 1925
K-vo Sovremennye problemy

4
by Ivnev, Rjurik
Published 1915
Izd. bibl. b. Pestovskoj

5
by Ivnev, Rjurik
Published 1917
Izd-vo Dom na Pesochnoj

6
by Ivnev, Rjurik
Published 1913
Knigoizd-vo Mezonin poėzii

7
by Ivnev, Rjurik
Published 1921
Imazhinisty

8
by Ivnev, Rjurik
Published 1913
[Tip. "Rekord"]

9
by Ivnev, Rjurik
Published 1921
Imazhinisty

10
by Ivnev, Rjurik
Published 1917
Knigoizd-vo "Felana

11
by Ivnev, Rjurik
Published 1913
Knizhnij magazin Zveno