1
by Golubev-Bagrjanorodnyj, Leonid
Published 1917
Vinogradnaja kistʹ

2
by Golubev-Bagrjanorodnyj, Leonid
Published 1918
Vinogradnaja kistʹ

3
by Golubev-Bagrjanorodnyj, Leonid
Published 1919
Ėgosamostʹ