1
by Mendelssohn-Bartholdy, Felix
Published 1874
Breitkopf & Härtel