1
by Quarteroni, Alfio, Saleri, Fausto, Gervasio, Paola
Published 2017
Springer Milan

2
by Quarteroni, Alfio, Saleri, F.
Published 2006
Springer Milan