1
by Watts, Isaac
Published 1774
Clo-bhuailt ann Duneidin: le Gabhin Alston

2
by Turberville, Henry
Published 1781
Clo-Bhuhailt' airson, agus air a chreiceadh le sheum. P. Coghlan, Sraid-Dhuic, Cearnach-Ghrosmhenoir, Lunnuine

3
Published 1800
[clo bhuailt le Eoin Macneal [John Neilson], arson Ghabriel Tighearna [Gabriel Lord] ann'n Grianaig [Greenock]