1
by Buchanan, Dugald
Published 1797
Clo-Bhuailt' ann an Glasgho. Airson Anna Oir 'an sràid an t-salainn