101
by Petrov, Mikhail P., Stepanov, Sergei I., Khomenko, Anatoly V.
Published 1991
Springer Berlin Heidelberg

102
by Ostrovsky, Yuri I., Shchepinov, Valeri P., Yakovlev, Victor V.
Published 1991
Springer Berlin Heidelberg

103
Published 1992
Springer Berlin Heidelberg

104
by Bićanić, Dane
Published 1992
Springer Berlin Heidelberg

105
Published 1993
Springer Berlin Heidelberg

106
by Duarte, Francisco J.
Published 1991
Springer Berlin Heidelberg

107
by Witteman, W. J.
Published 1987
Springer Berlin Heidelberg

108
by Budgor, Aaron B.
Published 1986
Springer Berlin Heidelberg

109
Published 1988
Springer Berlin Heidelberg

110
by Delgado Kloos, Carlos
Published 1987
Springer Berlin Heidelberg

111
Published 1994
Springer Berlin Heidelberg

112
by Neumann, Ernst-Georg
Published 1988
Springer Berlin Heidelberg

114
by Lysaght, Patrick
Published 1999
Springer Berlin Heidelberg

115
Published 1999
Springer Berlin Heidelberg

116
by Asakura, Toshimitsu
Published 1999
Springer Berlin Heidelberg

117
by Hunsperger, Robert G.
Published 1991
Springer Berlin Heidelberg

118
Published 2000
Springer Berlin Heidelberg

119
Published 2000
Springer Berlin Heidelberg