1
by Liao, Yun, Song, Lingyang, Han, Zhu
Published 2016
Springer International Publishing

2
by Wang, Tianyu, Song, Lingyang, Saad, Walid, Han, Zhu
Published 2017
Springer International Publishing

3
by Zhang, Huaqing, Khairy, Sami, Cai, Lin X., Han, Zhu
Published 2018
Springer International Publishing

4
by Han, Zhu, Gu, Yunan, Saad, Walid
Published 2017
Springer International Publishing

5
by Zhang, Hongliang, Song, Lingyang, Han, Zhu, Zhang, Yingjun
Published 2018
Springer International Publishing