1
by Lugovskoj, Vladimir
Published 1924
Izd-vo T-va "V.V. Dumnov, nasl. br. Salaevykh

2
by Lugovskoj, Vladimir
Published 1927
Molodaja gvardija

3
by Lugovskoj, Vladimir
Published 1927
Molodaja gvardija