1
Published 1854
Simpkin Marshall & Co

2
by Kruchenykh, Aleksej
Published 1925
Vseros. sojuz poėtov

3
by Svjatogor, A.
Published 1922
Kreatorij biokosmistov

4
by Svjatogor, A.
Published 1921
Kreatorij biokosmistov

5
by Chuzhak, N.
Published 1922
Tip. obl. sojuza zab. kooperativov

6
by Chuzhak, N.
Published 1922
Tip. O'edin. [i.e. obʺedin.] sojuza zabajk. kooperativov

7
by Brik, Osip Maksimovich
Published 1929
Iz-vo "Federacija

8
by Redʹko, A. M.
Published 1924
Knigoizd-vo "Sejatelʹ" E.V. Vysockogo

9
by Bogomazov, Timofej
Published 1913
Izd. C.A. Mjunster

10
Published 1929
Gosizdat

11
Published 1923
[Futuristy K0 41]

12
Published 1919
Futuristy kompanija 41

13
Published 1924
[s.n.]

14
by Ignatʹev, Ivan V.
Published 1912
Komm. tip. I. A. Golʹdberg

15
by Khlebnikov, Velimir
Published 1916
Tip. L.Ja. Ganzburga

16
by Chicherin, Aleksej
Published 1926
Moskovskij cekh poėtov

17
by Kruchenykh, Aleksej
Published 1927
Vseros. sojuz poėtov

18
by Burljuk, David
Published 1912
G.L. Kuzʹmin

19
by Arvatov, Boris Ignatʹevich
Published 1928
Federacija

20
by Chuzhak, N.
Published 1921
Tip. Obʹedin. Sojuza Zab. Kooper