1
by Burljuk, David
Published 1912
G.L. Kuzʹmin

2
by Arvatov, Boris Ignatʹevich
Published 1928
Federacija

3
by Chuzhak, N.
Published 1921
Tip. Obʹedin. Sojuza Zab. Kooper

4
by Kruchenykh, Aleksej
Published 1923
[MAF]

5
by Mayakovsky, Vladimir
Published 1925
Avioizdatelʹstvo i Aviokhim

6
by Mayakovsky, Vladimir
Published 1921
Gos. izd-vo

7
by Zelinskij, Kornelij
Published 1929
Izd-vo Federacija

8
by Zemenkov, Boris
Published 1920
[s.n.]

9
by Sokolov, Ippolit
Published 1919
Izd. avtora

10
by Chuzhak, N.
Published 1922
Tip. obl. sojuza zab. kooperativov

11
by Chuzhak, N.
Published 1922
Tip. O'edin. [i.e. obʺedin.] sojuza zabajk. kooperativov

12
by Bogomazov, Timofej
Published 1913
Izd. C.A. Mjunster

13
Published 1929
Gosizdat

14
Published 1923
[Futuristy K0 41]

15
Published 1919
Futuristy kompanija 41

16
by Утгоф [Utgof], Григорий
Published 2015
University of Tartu Press

18
by Redʹko, A. M.
Published 1924
Knigoizd-vo "Sejatelʹ" E.V. Vysockogo

19
by Chicherin, Aleksej
Published 1926
Moskovskij cekh poėtov

20
Published 1925
"Krug