1
by Kruchenykh, Aleksej
Published 1923
[MAF]

2
by Kruchenykh, Aleksej
Published 1925
Vseros. sojuz poėtov

3
by Kruchenykh, Aleksej
Published 1927
Vseros. sojuz poėtov