1
by Chuzhak, N.
Published 1924
Vseros. proletkulʹt

2
by Chuzhak, N.
Published 1922
Tip. obl. sojuza zab. kooperativov