1
by Senani, Raj, Bhaskar, D. R., Singh, V. K., Sharma, R. K.
Published 2016
Springer International Publishing

2
by Senani, Raj, Bhaskar, D. R., Singh, A. K.
Published 2015
Springer International Publishing

3
by Senani, Raj, Bhaskar, D. R., Singh, A. K., Singh, V. K.
Published 2013
Springer New York