1
by Astashev, V.K., Babitsky, V. I.
Published 2007
Springer Berlin Heidelberg

2
by Babitsky, V. I., Shipilov, Alexander
Published 2003
Springer Berlin Heidelberg