21
by Busch-Vishniac, Ilene J.
Published 1999
Springer New York

22
by Rossing, Thomas D., Fletcher, Neville H.
Published 1995
Springer New York

23
by Kritikos, H. N.
Published 1990
Springer New York

24
by Forrest-Pressley, Donna-Lynn, Waller, T. Gary
Published 1984
Springer New York

25
by Krothapalli, Anjaneyulu
Published 1986
Springer New York

26
by Buchanan, W.
Published 1996
Springer US

27
by Graham, Robert A.
Published 1993
Springer New York

28
by Desai, Uday B.
Published 1986
Springer US

29
by Bosi, Marina, Goldberg, Richard E.
Published 2003
Springer US

30
by Arnold, W.
Published 2004
Springer Netherlands

31
by Weik, Martin H.
Published 1996
Springer US

32
by Veksler, Naum D.
Published 1993
Springer Berlin Heidelberg

33
by Leman, Marc
Published 1995
Springer Berlin Heidelberg

34
by Osgood, Charles E.
Published 1980
Springer Berlin Heidelberg

35
by Biryukov, Sergey V., Gulyaev, Yuri V., Krylov, Victor V., Plessky, Victor P.
Published 1995
Springer Berlin Heidelberg

36
by Weltner, Klaus
Published 1973
Springer Berlin Heidelberg

37
by Abeles, Moshe, Bredberg, GÖran, Butler, Robert A., Casseday, John H.
Published 1975
Springer Berlin Heidelberg

38
by Zwicker, Eberhard
Published 1982
Springer Berlin Heidelberg

40
by Jumarie, Guy
Published 1990
Springer Berlin Heidelberg