1
by Katsnelson, Boris, Petnikov, Valery, Lynch, James
Published 2012
Springer New York