1
by Brekhovskikh, Leonid M., Godin, Oleg A.
Published 1990
Springer Berlin Heidelberg

2
by Brekhovskikh, Leonid M., Godin, Oleg A.
Published 1999
Springer Berlin Heidelberg

3
by Brekhovskikh, Leonid M., Godin, Oleg A.
Published 1992
Springer Berlin Heidelberg