1
by Biryukov, Sergey V., Gulyaev, Yuri V., Krylov, Victor V., Plessky, Victor P.
Published 1995
Springer Berlin Heidelberg