1
by Arnold, Vladimir I., Kozlov, Valery V., Neishtadt, Anatoly I.
Published 2006
Springer Berlin Heidelberg

2
by Arnold, Vladimir I.
Published 2004
Springer Berlin Heidelberg

3
by Arnold, Vladimir I.
Published 1990
Birkhäuser Basel

4
by Arnold, Vladimir I.
Published 2001
Springer Berlin Heidelberg

5
by Arnold, Vladimir I.
Published 2004
Springer Berlin Heidelberg

6
by Arnold, Vladimir I.
Published 2009
Springer Berlin Heidelberg