1
Published 1924
Vysshij voennyj redakcionnyj sovet

2
by Krivolapov, Dmitrij Vasilʹevich
Published 1928
Molodaja gvardija

3
by Palepa, Grigorij Abramovich
Published 1925
Nachatki znanij

4
by Chkanikov, I.
Published 1925
Novaja Moskva

5
by Palepa, Grigorij Abramovich
Published 1925
Petrograd

6
by Palepa, Grigorij Abramovich
Published 1925
Petrograd

7
by Palepa, Grigorij Abramovich
Published 1925
Petrograd

8
by Palepa, Grigorij Abramovich
Published 1925
Petrograd

9
by Palepa, Grigorij Abramovich
Published 1925
Petrograd

10
by Palepa, Grigorij Abramovich
Published 1925
Petrograd

11
by Palepa, Grigorij Abramovich
Published 1925
Petrograd

12
by Palepa, Grigorij Abramovich
Published 1925
Petrograd

13
by Palepa, Grigorij Abramovich
Published 1925
Petrograd

14
by Palepa, Grigorij Abramovich
Published 1925
Petrograd

15
by Palepa, Grigorij Abramovich
Published 1925
Petrograd

16
by Palepa, Grigorij Abramovich
Published 1925
Petrograd

17
by Palepa, Grigorij Abramovich
Published 1925
Petrograd

18
by Palepa, Grigorij Abramovich
Published 1925
Petrograd

19
by Palepa, Grigorij Abramovich
Published 1925
Petrograd

20
by Palepa, Grigorij Abramovich
Published 1925
Petrograd