1
by Sokolov, Ippolit
Published 1921
K-vo "Renessans XX veka