1
by Cao, Longbing, Yu, Philip S., Zhang, Chengqi, Zhao, Yanchang
Published 2010
Springer US