1
by Jain, Anil K.
Published 1996
Springer US

2
by Jain, Anil K., Ross, Arun A., Nandakumar, Karthik
Published 2011
Springer US

3
by Li, Stan Z., Jain, Anil K.
Published 2005
Springer New York

4
by Ross, Arun A., Nandakumar, Karthik, Jain, Anil K.
Published 2006
Springer US

5
by Maltoni, Davide, Maio, Dario, Jain, Anil K., Prabhakar, Salil
Published 2009
Springer London