Andrej Melicherčík - osobnosť v dobe, doba v osobnosti

Publikácia je venovaná jednej zo zakladateľských osobností modernej profesionálnej etnografie a folkloristiky – prof. PhDr. A. Melicherčíkovi, CSc. (1917-1966). Autorka zhromaždila a interpretuje početné faktografické údaje o jeho univerzitnom štúdiu na Filozofickej fakulte Slovenskej univerzity, pr...

Full description

Bibliographic Details
Main Author: Hlôšková, Hana
Format: eBook
Published: Bratislava Institute of ethnology and social athropology SAS 2021
Series:Ethnological studies
Subjects:
Online Access:
Collection: Directory of Open Access Books - Collection details see MPG.ReNa
Description
Summary:Publikácia je venovaná jednej zo zakladateľských osobností modernej profesionálnej etnografie a folkloristiky – prof. PhDr. A. Melicherčíkovi, CSc. (1917-1966). Autorka zhromaždila a interpretuje početné faktografické údaje o jeho univerzitnom štúdiu na Filozofickej fakulte Slovenskej univerzity, predovšetkým však o pracovných pôsobiskách v Matici slovenskej, v Slovenskej akadémii vied a umení a na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského. Charakterizuje jeho početné aktivity na poli organizácie vedeckého života a pedagogickej práce. Špeciálnu pozornosť venuje metodologickým prístupom, ktoré A. Melicherčík uplatňoval vo svojej vedeckej práci – funkčnému štrukturalizmu a historickému materializmu. Pri oboch prístupoch bol iniciátorom ich uplatňovania v etnografii a folkloristike na Slovensku. Autorka chronologicky analyzuje v tomto duchu jeho práce – štúdie, monografie i syntetické publikácie z hľadiska konceptov, výskumných tém a organizačného uchopenia ich výskumného a publikačného spracovania. Poukazuje na možné vplyvy vedeckých osobností (P. G. Bogatyriov, B. Schier ai.), tiež na mimovedecké okolnosti, ktoré ovplyvnili Melicherčíkovo chápanie predmetu, metód a inštrumentalizáciu etnografie a folkloristiky. Komplementárnou súčasťou publikácie je personálna bibliografia A. Melicherčíka, keďže doteraz takáto nebola spracovaná. Publikáciu dopĺňajú fotografie a kópie dobových dokumentov.
Title in English: Andrej Melicherčík – personality in time, time in personality. The publication is dedicated to one of the founding personalities of modern professional ethnography and folklore studies – prof. PhDr. A. Melicherčík, CSc. (1917-1966). The author has collected and interpreted numerous factual data about Melicherčík´s university studies at the Faculty of Arts of the Slovak University, but especially about his work at Matica slovenská, at the Slovak Academy of Sciences and Arts and at the Faculty of Arts of Comenius University. She characterizes his numerous activities in the field of organization of scientific life and pedagogical work. The author pays special attention to the methodological approaches that A. Melicherčík applied in his scientific work – functional structuralism and historical materialism. In both approaches, he was the initiator of their application in ethnography and folklore studies in Slovakia. The author analyses his work chronologically – studies, monographs and synthetic publications in terms of concepts, research topics and the organizational grasp of their research and publication. She points out the possible influences of scientific personalities (P. G. Bogatyriov, B. Schier et al.), as well as the non-scientific circumstances that influenced Melicherčík’s understanding of the subject, methods and instrumentalization of ethnography and folklore studies.
Item Description:Creative Commons (cc), https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Physical Description:1 electronic resource (242 p.)
ISBN:2021.9788056909171
978-80-569-0917-1