282
by Milone, Eugene F., Wilson, William J.F.
Published 2014
Springer New York

283
by Milone, Eugene F., Wilson, William J.F.
Published 2014
Springer New York

284
by Friedkin, Noah E., Johnsen, Eugene C.
Published 2011
Cambridge University Press

285
by Gusev, Eugene I., Skvortsova, Veronika I.
Published 2003
Springer US

286
by Neilson, Bruce J., Cronin, L. Eugene
Published 1981
Humana Press

287
by Magad, Eugene L., Amos, John M.
Published 1989
Springer US

288
by Kelley, David H., Milone, Eugene F.
Published 2011
Springer New York

289
by Wayne, C. Eugene, Weinstein, Michael I.
Published 2015
Springer International Publishing

290
by Nefyodov, Eugene I., Smolskiy, Sergey M.
Published 2019
Springer International Publishing

291
by Schagaev, Igor, Zouev, Eugene, Thomas, Kaegi
Published 2020
Springer International Publishing

292
by Stauffer, Dietrich, Stanley, H. Eugene, Lesne, Annick
Published 2017
Springer Berlin Heidelberg

293
by Matrosov, Alex, Rodionov, Eugene, Bratus, Sergey
Published 2019
No Starch Press

294
by Olevsky, Eugene A., Dudina, Dina V.
Published 2018
Springer International Publishing

295
by Guillemin, Victor, Lerman, Eugene, Sternberg, Shlomo
Published 1996
Cambridge University Press

296
by Buttazzo, Giuseppe, Pratelli, Aldo, Solimini, Sergio, Stepanov, Eugene
Published 2009
Springer Berlin Heidelberg

297
by Vaganov, Eugene A., Hughes, Malcolm K., Shashkin, Alexander V.
Published 2006
Springer Berlin Heidelberg

298
by Audin, Michèle, Cannas da Silva, Ana, Lerman, Eugene
Published 2003
Birkhäuser Basel

299

300