1
by Ryzhkov, Alexander V., Zrnic, Dusan S.
Published 2019
Springer International Publishing