1
by Tyrtyshnikov, Eugene E.
Published 1997
Birkhäuser Boston