1
by Tsytovich, V.N., Morfill, Gregor, Vladimirov, Sergey V., Thomas, Hubertus M.
Published 2008
Springer Berlin Heidelberg