1
by Bliokh, P., Sinitsin, V., Yaroshenko, V.
Published 1995
Springer Netherlands