1
by Shah, Kirti R., Sinha, Bikas K.
Published 1989
Springer New York

2
by Mukherjee, S P., Sinha, Bikas K., Chattopadhyay, Asis Kumar
Published 2018
Springer Singapore

3
by Liski, Erkki P., Mandal, Nripes K., Shah, Kirti R., Sinha, Bikas K.
Published 2002
Springer New York