1
by Eliseev B. P., Kozlov A. I., Romancheva N. I., Shatrakov Y. G.
Published 2020
Springer Singapore

2
by Kozlov A.I., Logvin A.I., Sarychev V.A., Shatrakov Y.G.
Published 2020
Springer Singapore

3
by Sauta O.I., Shatrakov A.Y., Shatrakov Y.G., Zavalishin O.I.
Published 2019
Springer Singapore

4
by Kuklev E.A., Shapkin V.S., Filippov V.L., Shatrakov Y.G.
Published 2019
Springer Singapore