1
by Krukovich, M. G., Prusakov, B. A., Sizov, I. G.
Published 2016
Springer International Publishing