1
by Manevitch, L.I., Andrianov, I.V., Oshmyan, V.G.
Published 2002
Springer Berlin Heidelberg