1
by Arnold, Vladimir I., Kozlov, Valery V., Neishtadt, Anatoly I.
Published 2006
Springer Berlin Heidelberg