1
by Myshkin, Nikolai K., Markova, Liubou V.
Published 2018
Springer International Publishing

2
by Ermakov, Sergey F., Myshkin, Nikolai K.
Published 2018
Springer International Publishing