1
by Kruchenykh, Aleksej
Published 1922
MAF
...Moskovskaja associacija futuristov...

2
by Kruchenykh, Aleksej
Published 1923
MAF
...Moskovskaja associacija futuristov...

3
by Mayakovsky, Vladimir
Published 1922
Vkhutemas
...Moskovskaja associacija futuristov...

4
by Kruchenykh, Aleksej
Published 1923
[MAF]
...Moskovskaja associacija futuristov...

5
by Mayakovsky, Vladimir
Published 1922
Izd. Vkhutemas
...Moskovskaja associacija futuristov...

6
by Kruchenykh, Aleksej
Published 1923
MAF
...Moskovskaja associacija futuristov...