1
by Melnikov, O., Sarvanov, V., Tyshkevich, R.I., Yemelichev, V.
Published 1998
Springer Netherlands