1
by Gendelman, Oleg V., Manevitch, Leonid I.
Published 2011
Springer Berlin Heidelberg

2

3
by Manevitch, Leonid I., Oshmyan, Victor G., Andrianov, Igor V.
Published 2002
Springer Berlin Heidelberg

4

5
by Awrejcewicz, Jan, Andrianov, Igor V., Manevitch, Leonid I.
Published 1998
Springer Berlin Heidelberg