1
by Gendelman, Oleg V., Manevitch, Leonid I.
Published 2011
Springer Berlin Heidelberg

2
by Andrianov, Igor V., Manevitch, Leonid I.
Published 2002
Springer US

3

4
by Andrianov, Igor V., Awrejcewicz, Jan, Manevitch, Leonid I.
Published 2004
Springer Berlin Heidelberg

5
by Awrejcewicz, Jan, Andrianov, Igor V., Manevitch, Leonid I.
Published 1998
Springer Berlin Heidelberg