1
by Liski, Erkki P., Mandal, Nripes K., Shah, Kirti R., Sinha, Bikas K.
Published 2002
Springer New York