1
by Brekhovskikh, Leonid M., Lysanov, Yury P.
Published 1991
Springer Berlin Heidelberg